Śledź nas:

Dołącz do użytkowników iSanok.pl - Załóż konto   |   Zaloguj się
iSanok.plOgłoszeniaNieruchomościDziałki

Syndyk TAP Sp. z o. o. w upadłości

Dane kontaktowe:
tel.: 691735101
e-mail:

Syndyk TAP Sp. z o. o. w upadłości w Lesku sprzeda w drodze przetargu ofertowego

1. zorganizowaną część przedsiębiorstwa , stanowiącą prawo własności działki nr ew. 1391/31 (KW KS1E/00028638/0) , prawo wieczystego użytkowania działki nr ew. 1391/41(KW KS1E/00034720/7), prawo użytkowania wieczystego działki 1391/42 (KW KS1E/00020795/2) i prawo własności działki nr ew. 1391/44 (KW KS1E/00022892/6) wraz z prawem własności do zabudowań przedmiotowych działek i infrastrukturą, o łącznej powierzchni 3,4889 ha, zlokalizowaną w Lesku przy ulicy Przemysłowej 11 wraz z budynkami i urządzeniami - szczegółowo opisaną w Raporcie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 2 sierpnia 2016 roku, którego aktualność została potwierdzona 1 sierpnia 2017 roku.

Wartość rynkowa oszacowania wynosi 8 616 300 zł netto. Cena wywoławcza wynosi 45 % wartości rynkowej oszacowania tj. kwotę 3 877 335 zł netto,

2. prawo wieczystego użytkowania do gruntu działek nr ew. 1391/35 i 1391/38 (KW KS1E/00032718/6), 1391/39 (KW KS1E/00030509/4 o łącznej powierzchni 1,1265 ha oraz prawo własności do zabudowań przedmiotowych działek wraz infrastrukturą, zlokalizowanych w Lesku przy ulicy Przemysłowej 11 - szczegółowo opisanych w Operacie szacunkowym z dnia 21 lipca 2016 roku, którego aktualność została potwierdzona 20 lipca 2017 roku.

Wartość rynkowa oszacowania wynosi 1 930 300 zł netto. Cena wywoławcza wynosi 45 % wartości rynkowej oszacowania tj. kwotę 868 635 zł + należny podatek VAT.

3. prawo własności do gruntu działek nr ew. 54/1 (KW KS1E/00014604/2) i 54/3 (KW KS1E/00025484/4), o łącznej powierzchni 1,3210 ha położonych w Lesku – Wola Postołowa, szczegółowo opisane w operacie szacunkowym z dnia 20 lipca 2016 roku, którego aktualność została potwierdzona 19 lipca 2017 roku.

Wartość rynkowa oszacowania wynosi 353 700,00 zł netto. Cena wywoławcza wynosi 45 % wartości rynkowej oszacowania tj. kwotę 159 165 zł + należny podatek VAT.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu spełniającej wymogi określone Regulaminem przetargu oraz wpłata wadium w kwocie stanowiącej 10 % wartości rynkowej oszacowania, a w przypadku nieruchomości wyszczególnionych w pkt 2 i pkt 3 wraz z należnym podatkiem VAT na rachunek Tap sp. z o.o. w upadłości Nr: 53 1090 2750 0000 0001 3038 6223.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem Przetarg - V GUp 68/16 - Tap Sp. z o.o. w upadłości w Lesku - NIE OTWIERAĆ, w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, (pokój I. 62), 35-303 Rzeszów ul. Gen. J. Kustronia 4, w terminie do dnia 22 maja 2018r. Otwarcie i wybór ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego w dniu 24 maja 2018 roku, godz. 13,00, sala 29.

Ruchomości, które stanowią odrębne przedmioty sprzedaży (w tym farby i inne towary dla plastyków), Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki za cenę najwyższą zaoferowaną. Zainteresowani zakupem powinni złożyć pisemne oferty na adres: Syndyk TAP sp. z o. o. w upadłości, ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko z dopiskiem „Oferta na ruchomości” w terminie do dnia 24 maja 2018 roku.

Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów przetargu i ich oszacowania można uzyskać u Syndyka, po uprzednim kontakcie na numer tel. 691735101 lub e-mail nr: tap2016@wp.pl. Opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nieruchomości znajdują się także w aktach sprawy V GUp 68/16, z którymi można się zapoznać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziale V Gospodarczym Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych pok. I.62.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn i bez żadnych konsekwencji prawnych.

Wstecz
Numer: 5257  |  Dodano: 16.04.2018 14:58  |  Ważne do: 16.05.2018  |  Odsłon: 34

Inne ogłoszenia tego użytkownika

Syndyk TAP Sp. z o.o. w upadłości w Lesku sprzeda ruchomości
18.04.2018 15:13

Copyright © 2013 iSanok. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja i CMS: omnia.pl